Privacybeleid Stichting Multifunctioneel Centrum Het Kronkelhonk

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.
Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

De Stichting Multifunctioneel Centrum Het Kronkelhonk verwerkt gegevens t.b.v. de exploitatie en activiteiten van het dorpshuis. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij daarbij samenwerken met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
  • Gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
  • Wanneer wij gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
  • Rechten van alle betrokkenen  respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Doeleinden:
Voor de exploitatie en activiteiten van Stichting Multifunctioneel Centrum Het Kronkelhonk verzamelen wij persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het verzorgen van facturatie en het attenderen op en organiseren van activiteiten.

Persoonsgegevens
Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:
NAW – gegevens
geboortedatum
leeftijd
telefoonnummer
e-mailadres
geslacht
IBAN

Uitsluitend die gegevens die nodig zijn voor de exploitatie/facturering of activiteiten van jeugd en jongerenwerk Slagharen worden gevraagd en vastgelegd.

Toestemming
Persoonsgegevens worden uitsluitend na toestemming van de persoon in kwestie verwerkt en/of gedeeld met derden.
Voor kinderen onder de 12 jaar moet toestemming verleend zijn door één van de ouders. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar wordt toestemming gevraagd aan het kind samen met één van de ouders.
De verleende toestemming kan op elk moment weer worden ingetrokken.

Verstrekking aan derden
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een leverancier of een administratiekantoor. In dat geval zorgen wij dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Onze stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze contactpersoon, de penningmeester van onze stichting

Foto’s

Er worden in het Kronkelhonk met enige regelmaat door onze medewerkers foto’s gemaakt tijdens de activiteiten voor p.r. doeleinden. Uiteraard doen we dit in zorgvuldig overleg met de direct betrokkenen. We vragen u indien u hier niet uw medewerking aan wilt verlenen dit aan onze medewerkers aan te geven.