Beleidsplan van Stichting Ontspanning in Slagharen e.o.

Vestigingsadres:

Kronkelweg 2

7776 PL Slagharen

Telefoon: 0523 – 681975

e-mailadres: info@kronkelhonk.nl

website: www.kronkelhonk.nl

KvK-nummer: 41024854

RSIN: 8020.50.384

Bankrekening: NL23 RABO 0147 7998 99

Doel van de Stichting Ontspanning in Slagharen e.o.:
De stichting heeft ten doel het verzamelen van middelen om de activiteiten van de “Stichting Multifunctioneel Centrum Het Kronkelhonk”, gevestigd in Slagharen, gemeente Hardenberg te ondersteunen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het houden van acties
  • Het werven van donateurs
  • Fondswerving
  • Bedrijven benaderen
  • Revenuen van het vermogen van de stichting
  • Het geven van informatie over de activiteiten
  • Alle andere ten dienst staande wettige middelen die het doel van de stichting kunnen bevorderen

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit die personen die lid zijn van het dagelijks bestuur van de Stichting Multifunctioneel Centrum Het Kronkelhonk. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester vallen samen met die, die het bestuurslid heeft in het bestuur van de Stichting Multifunctioneel Cetrum Het Kronkelhonk.

Het bestuur van de Stichting Ontspanning in Slagharen e.o. is als volgt samengesteld:

Bestuur:

Voorzitter: de heer C.M.J.T ( Theo ) van Hedel

Penningmeester: de heer H.J. ( Harm-Jan ) Postma

Secretaris: mevrouw R. ( Roelina ) de Boer

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuursvergaderingen / besprekingen
Het bestuur vergadert tenminste een keer per jaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten.

Financiële administratie
De penningmeester voert de financiële administratie van de Stichting Ontspanning in Slagharen e.o..

Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
o Subsidies en donaties;
o Schenkingen, erfstellingen en legaten;
o Revenuen van het vermogen van de stichting;
o Alle andere verkrijgingen en baten.

Beheer vermogen
Bij het beheer van de gelden worden risico’s zoveel mogelijk vermeden. Het vermogen wordt ondergebracht in spaarrekeningen en deposito’s.

Besteding vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden besteed ten behoeve van het jeugd- en jongerenwerk in Slagharen.

Fondsenwerving
Één van de manieren om fondsen te werven is via vaste bijdragen van donateurs. De bijdrages van deze donateurs, waarvan een register wordt bijgehouden door de penningmeester, worden periodiek geïnd (veelal door automatische incasso).
Daarnaast probeert de stichting door het behalen van publiciteit haar doelstellingen te realiseren en fondsen te verkrijgen.

Boekjaar en jaarstukken
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan een kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Begroting
De begroting wordt jaarlijks opgesteld op basis van de gevraagde exploitatie van de Stichting.